Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

W Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie gromadzone i udostępniane są policjantom i pracownikom Policji zbiory aktów prawnych:

   -Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie;
  - Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
  - Komendanta Głównego Policji;
  - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  - pozaresortowe.

Komendant Powiatowy Policji wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:
 - decyzje;
 - rozkazy,
 - instrukcje,
 - pisma okólne
oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.

Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014r. (Dz.Urz. KGP z 2014r. poz. 38)

Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 283).

Metryczka

Data publikacji 02.11.2012
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Dopart
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Dopart Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
st. asp. Monika Dereń
do góry