Praktyki studenckie - Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie

PROCEDURA

DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BRZOZOWIE

 

        I. Wymagane dokumenty 

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie składają następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe
  w KPP w Brzozowie, załącznik  nr 1 (dostępny na stronie: http://bip.brzozow.kpp.policja.gov.pl)
 2. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
 3. kserokopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 4. kserokopię programu (zakresu) praktyki,
 5. imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia uczelni (opiekun dydaktyczny),
 6. oświadczenie o niekaralności, załącznik nr 2
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załącznik nr 3
 8. informację w sprawie monitoringu wizyjnego, załącznik nr 4.

 

        II. Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w sekretariacie KPP
 w Brzozowie (pok. 21, tel. kontaktowy 13 43 08-305) lub przesłać pocztą na adres: Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie, ul. Witosa 9, 36 – 200 Brzozów z dopiskiem „Praktyki studenckie”.

               Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

         III. Rozpatrzenie zgłoszenia

 1. Prawidłowe zgłoszenie opiniuje kierownik komórki organizacyjnej w której realizowana ma być praktyka, oraz pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia KPP
  w Brzozowie.
 2. O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Powiatowy Policji
  w Brzozowie.
 3. W zależności od możliwości organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji
  w Brzozowie termin odbywania praktyki przez studenta może zostać zmieniony przez kierownika jednostki.
 4. Liczba miejsc odbywania praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji
   w Brzozowie podyktowana jest aktualnymi możliwościami organizacyjnymi jednostki, stąd spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę.
 5. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia, bez podania przyczyny.
 6. Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.

 

         IV. Zawarcie umowy

 1. Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną, a Komendą Powiatową Policji w Brzozowie reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie.
 2. Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze  stron).
 3. Umowę należy dostarczyć do Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyki.

 

         V. Organizacja i przebieg  praktyki 

 1. W dniu rozpoczęcia praktyki student zgłasza się o godz. 7:30 do pracownika Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, ul. Witosa 9, z dowodem osobistym lub legitymacją studencką.

Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z odbywania praktyk.

 1. W dniu rozpoczęcia praktyki, praktykant otrzyma imienną  przepustkę umożliwiającą przebywanie na terenie Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, ul. Witosa 9.
 2. Osoba realizująca zadania ochrony przeciwpożarowej KPP w Brzozowie przeprowadzi szkolenie z zakresu ppoż.
 3. Osoba realizująca zadania służby bhp w KPP w Brzozowie przeprowadzi szkolenie
  z zakresu bhp.
 4. Pełnomocnik ds. OIN KPP w Brzozowie zapozna praktykanta z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 5. Inspektor Ochrony Danych przeprowadzi szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania polityk administratora.
 6. Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Brzozowie właściwy dla miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych  przeprowadzi instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp.
 7. Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Brzozowie, w której realizowana jest praktyka zapozna lub wyznaczy osobę,  która zapozna praktykanta:

          a) z regulaminem KPP w Brzozowie

                  b) z zasadami odbywania praktyki w Policji

                  c) ze strukturą organizacyjną KPP w Brzozowie

i będzie nadzorował realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem (zakresem) praktyki

     9. Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.

         V. Informacje uzupełniające:

 1. Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie są nieodpłatne. Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu i zakwaterowania w czasie odbywania praktyk.
 2. Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie nie organizuje praktyk zawodowych dla  uczniów szkół średnich.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Metryczka

Data publikacji 28.11.2012
Data modyfikacji 24.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Dopart
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Dopart Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
st. asp. Monika Dereń
do góry