Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,


Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:


1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie jest Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie:

  •  adres: ul. Witosa 9, 36-200 Brzozów.


2.    Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych KPP w Brzozowie:

  •  adres: ul.Witosa 9, 36-200 Brzozów,
  •  e-mail: iod.brzozow@rz.policja.gov.pl


3.    W  Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie, dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.


4.    Odbiorcy danych osobowych. W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


5.    Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji).


7.    Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

Metryczka

Data publikacji 29.05.2018
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
Osoba udostępniająca informację:
st. asp. Monika Dereń
Osoba modyfikująca informację:
st. asp. Monika Dereń
do góry